KOSZYK JEST
PUSTY

503 517 576

sklep@ladybag.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LADYBAG.PL

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu sklepu internetowego www.ladybag.pl zwanego dalej "Sklepem"
 2. 2. Właścicielem Sklepu jest LadyBag Renata Kierdelewicz z siedzibą: 05-552 Kosów, ul. Sadowa 34B, posiadającym NIP 543-193-54-59, zwana w dalej "Sprzedającym".

 3. 3. Adres Sklepu 05-552 Kosów, ul. Sadowa 34B

 4. 4. "Kupujący” oznacza każdą osobę nabywającą artykuły w Sklepie, która przy składaniu zamówienia akceptuje Regulamin Sklepu oraz oświadcza, iż zapoznała się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 5. 5. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. 6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

 7. 7. Administrator danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Renacie Kierdelewicz zamieszkałej w Kosowie, kontakt: ul. Sadowa 34B, tel. 503 517 576

 8. 8. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Kupującego dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

 9. 9. Administrator danych przetwarza dane osobowe kupujących z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia kupującemu prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez kupującego stosownego żądania.

 10. 10. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami, które określa:

 • - USTAWA Z DNIA 29.08.1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. Z 2016 R. POZ.922, ),

 • - USTAWA Z DNIA 18.07.2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. z 2016 R. POZ. 1030 )

 • - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29.04.2004 R. W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. NR 100, POZ.1024).

 

 1. 11. Sprzedający informuje, iż Kupujący nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Kupującego usług lub dostawy towarów określonych w Regulaminie.

 2. 12. Kupujący obowiązany jest do korzystania z serwisu Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 3. 13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (dz.u. z 2016 r. poz. 380) i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (dz.u. Z 2014 r. Poz. 827 z późn. Zm.).

 

PRODUKTY

 

 1. 1. W ofercie handlowej Sklepu znajdują się odzież, torby i akcesoria wykonane z użyciem różnych materiałów.

 2. 2. Sprzedający stwarza również możliwość indywidualnych projektów na specjalne życzenie klienta.

 3. 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. 4. Zamówienie składane przez Kupującego może dotyczyć jedynie artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej sklepu. Zamówienie zostanie zrealizowane przez sklep jedynie wówczas, gdy produkt objęty zamówieniem jest dostępny w magazynie. W przypadku, gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Kupującego będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też skompletowane z innym towarem.

 5. 5. Zdjęcia artykułów zamieszczonych na stronie Sklepu zrobione zostały z należytą starannością, tak aby jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. 1. Celem prawidłowej współpracy z system teleinformatycznym Sprzedającego, stacja użytkowa Kupującego winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  1. - łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze,

  2. - Procesor 1 GHz lub o wyższych parametrach,

  3. - Pamięć RAM – 512 MB,

  4. - System operacyjny –Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X;

  5. - włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,

 2. 2. Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 3. 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Kupującym a licencjodawcą.

 4. 4. Sklep informuje Kupujących, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Użytkowników na to, że korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Kupującym.

 

ZAMÓWIENIA

 

 1. 1. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 1. 2. Warunkiem dokonania zamówienia jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

 1. 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez serwis www.ladybag.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. 4. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 9:00-16:00.

 3. 5. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 4. 6. Składanie zamówienia odbywa się na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza, w którym kupujący podaje następujące dane:

  1. 1. Imię i nazwisko

  2. 2. Adres korespondencyjny

  3. 3. Adres e-mail

  4. 4. Numer telefonu kontaktowego

 

 1. 7. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione uznane będą formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub nie zawierające adresu, pod który Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar. Sprzedający poinformuje kupującego o odrzuceniu formularza zamówienia.

 2. 8. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Kupującego i otrzymanego przez Sprzedającego formularza zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.

 3. 9. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w szczególności, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poprawności danych podanych w formularzu zamówienia.

 4. 10. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez sprzedającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kupującego w formularzu zamówienia.

 5. 11. Dokonanie przez Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w pkt. 9 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 6. 12. Zamówienie, którego z powodu nie podania adresu email oraz numeru telefonu nie uda się potwierdzić w określonym w pkt. 9 powyżej trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym klienta.

 7. 13. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 8. 14. Kupujący i Sklep każdorazowo związani są ceną i warunkami sprzedaży Produktu obowiązującymi w chwili złożenia na niego zamówienia.

 9. 15. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT.

 10. 16. Ceny projektów indywidualnych tworzonych na specjalne zamówienie Kupującego, uzgadniane są na podstawie wyceny materiałów i nakładu pracy; wyrażone są w złotych polskich.

 

PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

 

 1. 1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

  1. - zwykły przelew – przedpłata

  2. - płatności internetowe: tpay.com

  3. - płatności Pay Pal

 2. 2. Jeśli formą płatności jest przedpłata (przelew bankowy, wpłata na konto), Kupujący (klient) jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia i niezwłocznie przesłać potwierdzenie wykonania płatności na adres sklep@ladybag.pl W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie uznane za odwołane (niezłożone) bez uprzedniego informowania Kupującego.

 3. 3. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kurierem. Dla zamówienia powyżej 250 złotych dostawa jest darmowa.

 4. 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a na specjalne życzenie Klienta, także na podstawie indywidualnie ustalanych z Klientem warunków, na terenie większości krajów europejskich.

 5. 5. Deklarowany przeciętny czas dostawy zakupionych produktów w kraju wynosi do 15 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 6. 6. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie. Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

  1. 1. Imię i nazwisko/firmę,

  2. 2. Adres zamieszkania/siedziby,

  3. 3. Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),

  4. 4. Numer zamówienia,

  5. 5. Adres korespondencyjny

 7. 7. Każda osoba rejestrująca się i/lub dokonująca zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 8. 8. Inne informacje dotyczące działania serwisu Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Sprzedającego przesyłane będą tylko tym Kupującym, którzy wyrazili na to zgodę.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.Skorzystanie ze wzoru nie jest obligatoryjne.

 2. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Sadowa 34B, 05-552 Kosów niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 3. 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy . Dla przyspieszenia procedury prosimy o dołączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu (np. faktury VAT , paragonu, potwierdzenia zapłaty/odbioru towaru).

 4. 4. W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres: ul. Sadowa 34B, 05-552 Kosów.

 5. 5. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 6. 6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty nastąpi przelewem, w przeciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Konsument zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na swój koszt.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego Produktu z umową, Kupujący będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy kodeksu cywilnego.

 2. 2. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@ladybag.pl, za pomocą listu poleconego wysłanego na adres ul. Sadowa 34B, 05-552 Kosów lub telefonicznie pod numer telefonu 503 517 576 czynny w godz. 9.00 – 16.00 w dni powszednie.

 3. 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

 4. 4, Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 5. 5. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

 1. 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 2. 7. Sklep wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 3. 8. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 4. 9. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

 5. 10. Kupujący zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 6. 11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową.

 7. 12. Jeżeli Kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj:https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595)lub przez platformę internetowąhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.


ZMIANY REGULAMINU

 

 1. 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 2. 2. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupujących za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

 3. 3. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do konta Kupujący będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu.

 4. 4. W razie odmowy zaakceptowania zmiany regulaminu, Kupujący nie jest uprawniony do zamawiania towarów oferowanych przez Sprzedającego.

 5. 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 2. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

 3. 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

Załączniki

 

 1. 1. Polityka cookies - oddzielna zakładka

 2. 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - oddzielna zakładka